ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน วิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เราเชื่อว่าชีวิตของผู้คนควรได้รับการเติมเต็มจากการทำงานและร่วมกับไมเซนเราตอบแทนชุมชนที่คนของเราอาศัยและทำงาน และค่านิยมหลักของเราสรุปได้เป็นสองคำ นั่นคือ ความไว้วางใจและความเคารพสมาชิกในทีมของเราได้รับความไว้วางใจให้ริเริ่ม ถามคำถาม และกล้าได้กล้าเสียเราเคารพซึ่งกันและกันในฐานะปัจเจก เราเคารพโลกที่เรายึดมั่น และเราปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทั้งหมดอย่างเป็นธรรม